Em thấy những topic để chia sẻ các thông tin và các địa chỉ mua sắm hầu hết là ở Hà Nội, mà nếu nhà ở bên này mà sang đó kể cũng hơi ngại hoặc các địa chỉ ăn uống chẳng hạn. Nên em mở topic này để mọi ng chia sẻ những địa chỉ hay ở bên này cho thuận tiện đi lại cũng như là tiết kiệm tiền xăng