Các mẹ thân mến, có mẹ nào tìm giúp mẹ cháu tìm lại cái link vải kiện ở Kim Mã với, mẹ cháu tìm mãi không thấy. Hoặc mẹ nào biết thì cho lại mẹ cháu cái đ/c với.


Then kủi! :4: