Mấy hôm nay ở nhà hay mở bài hát "Ông Kẹ ơi, ông đi nơi khác mà chơi, à ơi em tôi ngủ rồi..." Thế là tự nhiên ông Ngoại đến chơi, ông gọi điện thoại cho bố xuống xách đồ lên cho ông. Bạn ấy nghe thấy ông Ngoại đến mừng quá hát rống lên: "Ông Ngoại ơi ..." sực nhớ ra, bạn ấy sửa lời ngay "...ông lên đây chới vời chau..."


Mẹ ???