không cần biét... em là ai


không cần biết ....em từ đâu


không cần biết ....em ngày sau


tôi yêu em chỉ vì.... đó là em