Mình đang thích thầm một người nhỏ hơn mình một tuổi, nhma có vẻ tính cách tụi mình không hợp nhau lắm, mình là một người hơi rập khuôn, kiểu sẽ vô cùng lụy tình, còn cậu ấy lại là người hơi nhanh chán á hicc. Dù biết là không có kết quả nhma mình vẫn cứ bất chấp thích người ta, thì mình nên làm sao ạ hicc