Anh có tổn thương và đau lòng sao? 


Anh không! 


Tàn nhẫn thực sự! Tổn thương thật sự!