Những dòng rất tâm sự nhưng nghĩ lại nên xóa rồi. Mai viết cái khác :D. Sleep well!