chia sẻ với chị em tý nào các bố hiện tại và tương lai, để chị em còn biết đường... mông má, chắp vá:Laughing: