Em thấy hầu như tren wtt người dùng không để ảnh đại diện vậy tại sao


p/s ngoài lề tý