Em trở về đúng nghĩa trái tim em


Là máu thịt đời thường ai cũng có


Vẫn ngừng đạp lúc cuộc đời không còn nữa


Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.