Như tiêu đề. mh muốn hỏi các bạn sống trển đời này để làm gì với.