Lâu lắm mới vào lại wtt.Nhớ hồi xưa người ấy cũng vào đây kể cho mình bao chuyện.Bây h chắc mỗi mình mình vào.Cô ấy chắc là bận lắm,có vào cũng vào trang kia,mình tự ra đây tìm một góc cho riêng mình.Mỗi ngày một vài dòng cho mình.


Ai muốn viết ké mỗi ngày một chút cũng dc,cùng mình cho vui.