Đi làm hưởng công ăn lương nhiều khi thấy thật phụ thuộc, tháng thì lãnh được vài cọc tiền. Đời mãi mới thấy mới thấy được quyết định tăng lương, mãi vẫn chưa thấy bộ phận nhân sự nhận được ký quyết tăng xếp ký, thế là tháng này lương vẫn như cũ. haizz ai giống mình không?