Minh chi la ng đàn vàng yếu đuổi và nhu nhược thoi


Bản chát của minh la vậy mà


K gồng minh lên chịu đựng đc nữa rồi


Buông thoii minh chi


La ng phu nữ yêu đuối tinh cam mà thoii