Tôi luôn có một hy vọng nhỏ nhoi , tôi luôn nghĩ chỉ cần mình có cố gắn chân thành thật lòng thì mọi tốt đẹp sẽ đến với mình cũng có câu " thiện lai thiện báo , ác giã ác báo " nhưng trong cuộc sống này có ai biết trước được chữ ngờ . Cho nên không quá hy vọng vào đều gì , vì có thể phải trả một cái giá thật đắc , bởi trong hy vọng buôn có cái gọi là thất vọng đi theo . Vì tôi lúc nào cũng hi vọng để rồi thật vọng càng đau hay là ông trời đang treo đùa tôi hoạc ông trời muốn nhác nhở tôi rằng sống đừng có quá hy vọng vào mọi thứ sẽ đau đấy....