Chả ai ngoài bạn mới hiểu được bản thân đã chịu đựng đã cố gắng đến .

chừng nào ...


Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng

Không phải cứ người tốt sẽ đc đền đáp

cũng như cứ cố gắng là sẽ thành Công

Rốt cuộc thì đến bao giờ mọi thứ mới tạm ổn!

#051297 #

Loading interface...