CHƯƠNG 4: TIỂU NHÂN VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Bởi vì đảm bảo cho xã hội này cân bằng thì phải luôn tồn tại song song giữa người tốt và kẻ xấu, quân tử và tiểu nhân. Nếu bạn gặp người tốt trước khi gặp kẻ xấu vậy thì hãy cứ vững vàng để vượt qua vì bên cạnh bạn đã có chiến hữu. Còn nếu không may, bạn gặp kẻ xấu trước thì lại càng phải vượt qua ngoạn mục vào, để sau này có câu chuyện chứng minh cho con mình thấy: Cái thiện luôn chiến thắng cái ác, người thật việc thật luôn nhé, mẹ là nhân vật chính luôn đây này