Các Mẹ ơi, còn vài tháng nữa là đến tết rồi, Mình làm công ăn lương mà lương thì ba cọc ba đồng chẳng biết tết năm nay về quê ăn tết hay ở lại luôn Sài Gòn nữa :(