JRFX là mt trong nhng nhà môi gii ngoi hi uy tín nht trên thế gii, được giám sát bi nhiu t chc tài chính có thm quyn và có 12 năm kinh nghim trên th trường tài chính, là s la chn ca hơn 4 triu khách hàng trên thế gii. và dch v khách hàng hiu qu giúp ci thin đáng k tri nghim đầu tư ca khách hàng. Vi s ph biến ngày càng tăng ca JRFX trên th trường tài chính toàn cu, s lượng các nhà đầu tư la chn đầu tư và giao dch thông qua JRFX ngày càng tăng. Vy JRFX có nhng loi giao dch nào? Nhà đầu tư nên m tài khon như thế nào để giao dch?

JRFX có nhng loi giao dch nào?

Ngoi hi: Là quyn ch n ca cơ quan qun lý hành chính tin t (ngân hàng trung ương, t chc tin t, qu bình n ngoi hi và B Tài chính) dưới hình thc tin gi ngân hàng, tín phiếu kho bc ca B Tài chính, dài hn và chng khoán ngn hn ca chính ph, v.v., có th được s dng khi cán cân thanh toán b thâm ht.

Kim loi quý: ch yếu dùng để ch các nguyên t kim loi như vàng, bc và các kim loi nhóm bch kim. Đầu tư kim loi quý được chia thành đầu tư vt cht, giy vàng / bc tài khon ngân hàng kim loi quý và đầu tư giao dch đin t. JRFX ch yếu cung cp các sn phm kim loi quý cho giao dch đin t, bao gm vàng giao ngay, bc giao ngay và các sn phm tài chính quc tế ph biến nht.

hình ảnh

Hp đồng tương lai: là hp đồng tài chính bao gm các công c tài chính hoc vic bán hàng hóa vt cht để giao hàng trong tương lai (thường là trên các sàn giao dch hàng hóa). Hp đồng tương lai là mt phương thc giao dch kéo dài thi gian. Bng cách ký mt hp đồng tiêu chun hóa (hp đồng tương lai), người mua và người bán đồng ý giao mt lượng tin mt c th vào mt thi đim, giá c và các điu kin giao dch khác. Thông thường, hp đồng tương lai tp trung vào các hp đồng tương lai Để giao dch, nhà đầu tư có th đăng ký tài khon giao dch hp đồng tương lai thông qua JRFX và tham gia giao dch hp đồng tương lai.

Tin t: Đối vi các nhà giao dch mun đa dng hóa ri ro hơn là đầu tư vào mt loi tin t hoc cp tin t, giao dch gi tin t bao gm các loi tin t được giao dch tích cc nht trên thế gii là la chn tt nht.

Nhìn chung, JRFX (www.jrfx.com/vn/?340)cung cp cho các nhà đầu tư vô s hình thc giao dch. Trong tương lai, JRFX s bt tay vi các nhà giao dch toàn cu để tham gia vào th trường tài chính rng ln và sôi động, và luôn đặt s an toàn trong giao dch ca khách hàng lên hàng đầu.