me nào sanh rồi có nhiều kinh nghiệm chia sẻ với:)