Em cho con bú được hơn 10 thágn rồi. Hồi đầu tức sữa hai bên nách lên hai cục to đùng, sau này thì không còn cục. Nhưng vẫn đau hai bên nách lắm, sờ thấy hạch, em thấy lo lắm, có ai bị giống thế không, chia sẻ cho đỡ lo