Thưa bác sĩ?


Súc miệng bằng nước muói mỗi ngày có làm răng bị vàng không?