Bé nhà em bị dị ứng lactose, uống K i d E s s e n t i a l s được không hả mọi người?