Đường lên Tây Trúc quanh co


Lối rẽ không biển báo cho rõ ràng


Nhiều khi tưởng đến thiên đàng


Xuống nhầm địa ngục nghĩ càng đớn đau


Con ơi nhớ lấy lời cha


Đường lên Tây Trúc tưởng xa hóa gần


Con ơi liệu giữ lấy thân


Lối ngang đường tắt tưởng gần hóa xa


Đường lên thiên đường biết đâu là bến,khi mệt hãy ngồi xuống nghỉ.An nhàn đấy là thú thần tiên .Đường lên Tây Trúc gần mà xa tít tắp,khi mệt hãy nằm xuống nghỉ vì biết rằng chết cũng là vui.