Mình mới dọn giá sách, có một số sách không dùng tới nữa, muốn tặng lại cho bạn nào cầnTiếng Pháp thực hành cho giáo viên khoa học tự nhiên


Văn phạm tiếng Pháp thực hành -trình độ sơ cấp


Văn phạm tiếng Pháp thực hành -trình độ trung cấp


Sổ tay người dùng tiếng Pháp


Tiểu từ điển Việt Pháp


Le plus petit larousse (Pháp-Pháp)


50 bài dịch Việt Pháp Pháp-Việt


Espace - cassette 2


Grammaire progressive du français avec 500 excercies (sách photocopie)


Sách ôn thi Delf A4 (sách photocopie)


Sách ôn thi Delf A5 A6 (livre+livre d'évaluation-sách photocopie)


Sách ôn thi Dalf B1 1997 (sách photocopie)


Dalf B1,B2, B3, B4-450 activités (sách photocopie)


Sans frontière 3


Panorama 3 (sách photocopie)


Le nouveau sans frontière 2 (livre+cahier d'excercies)


Frère Jacques 2&3: Leçon de lecture (pour enfant)


Contes populaires du Vietnam


Để sử dụng đúng giới từ trong giao tiếp tiếng Anh hiện đại


Headway


200 món ăn chọn lọcCòn một số nữa mình sẽ up từ từ!