hình ảnh

ÔNG TỔ CỤT

Có một cây lim rất già

Có một chiếc bướu giống à khỉ không?

Người bảo đầu hổ đó ông

Người bảo đầu cáo màu lông vàng vàng

Tập trung tìm hỏi già làng

Nhấp ngụm trà đc mơ màng cho hay

Xưa Tàu đô hộ xứ này

Đàn ông giết hết không tày một ai

Phụ nữ còn lại mười hai

Tuyệt trần xinh đẹp vẹn tài xuân mong...

May mắn một ngưi đàn ông

Nấp vào bãi dứa thoát lòng sói lang

Lạ mùi thính mũi chó vàng

Đánh hơi, giáo chọc, chém tràn phải tay

Đang nguy bỗng cáo nhảy bay

Từ trong bụi dứa, ông này thoát thân

Bày mưu đuổi giặc góp phần

Thanh bình đi lại vẹn phần mười hai

ớc Việt dòng họời hai

Cái bướu mặt cáo lẽ vài hóa thân

Cháu con An Lạc xa gần

Về bàn thờ Tổ thắp hương khấn cầu...

23/02/2014

Nguyên Hữu