Mặc dù ghét Tàu nhưng mềnh lại mê ngôn tình Trung quốc. Thôi thì viết đại một truyện xem sao.