hình ảnh

LÀNG NGHỀ DỆT CHIẾU

(Lục ngôn thể)

Đôi bàn tay khéo léo dệt nên

Trăm nghìn chiếc chiếu đẹp bền

Hạnh phúc trải mơ nồng dài mãi

Yêu thương trùm mộng ấm vuông điền

Tương lai gọi ca vang bốn biển

Ngày mới chào quảng bá khắp miền

Thủ công làng nghề truyền thống

Thương hiệu cần định hưng ưu tiên...

02/03/2014

Nguyên Hữu