hình ảnh

ĐỒN THỔI

Nhiêu khê miệng lưỡi cuộc đời

Làng trên xóm dưới thêm lời bớt câu

Chuyện lành, tiếng xấu, nỗi đau

Bổng trầm cùng gió theo hầu kẻ buôn

Chiều tà sai lệch ngọn nguồn

Nắng hờn đôi vệt thành buông nửa vời

Người nghe tin với nụ cười

Đồng sâu ngập nước hết thời ải khô

Ta ôm tâm sự loã lồ

Nơi bình rượu đổ vần thơ ngã kềnh

Làng trên xóm dưới - quê mình

Hát ru về kẻ buồn tênh mới về...

07-05-2021

Nguyên Hữu