Thuế là một nghĩa vụ quan trọng mà bất cứ công ty nào cũng phải thực hiện từ khi mới thành lập và xuyên suốt cả con đường hoạt động. Tuy nhiên hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có hiểu biết đầy đủ và chính xác về các loại thuế và nghĩa vụ về thuế của công ty. Do đó, bài viết dưới đây để cập đến một số loại thuế chủ yếu mà các cơ sở kinh doanh phải đóng trong một năm.


Doanh nghiệp cần phải nộp những loại thuế nào trong một nămLoading interface...


1. Lệ phí môn bàiTheo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức nộp lệ phí môn bài của công ty sẽ căn cứ vào mức vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Tuy nhiên, từ năm 2018, theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, hộ kinh doanh chuyển đổi thành cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ sẽ được miễn lệ phí môn bài trong khoảng thời gian 03 năm đầu


2. Thuế giá trị gia tăngThuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị phát sinh của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.


hiện tại, có 02 phương pháp tính thuế GTGT đó là cách tính thuế trực tiếp và phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Theo đó, hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau đối với từng phương pháp.


3. Thuế thu nhập cơ sở kinh doanhTạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệpHàng quý, chậm nhất là ở ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cơ sở kinh doanh của quý đó, chứ không phải nộp tờ khai thuế.


Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:


Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế suất thuế TNDN


Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:


+ Thuế suất 40%;+ Thuế suất 50%;+ Thuế suất 20%;+ Thuế suất từ 32% đến 50%;Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpChậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các công ty lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cơ sở kinh doanh (sau đây gọi tắt là TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.


4. Thuế xuất nhập khẩucơ sở kinh doanh thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu phải chịu các loại thuế này.


Theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, hai loại thuế này dùng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ %; phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp.


- Với phương pháp tính thuế theo tỷ lệ %: Số tiền thuế được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ % của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.


Trong đó, thuế suất được xác định theo từng mặt hàng chịu thuế, quy định tại Phụ lục 1, Thông tư 182/2015/TT-BTC.- Với phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp: Số tiền thuế được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.


5. Thuế thu nhập cá nhânKhai, nộp thuế thu nhập cá nhâncơ sở kinh doanh trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên có trách nhiệm thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc theo từng lần phát sinh thay cho người lao động đó.Quyết toán thuế thu nhập cá nhânChậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.