Đối đáp có 3 loại


Với mình, người và cảnh


-----------------------------------


Với mình nên nghiêm khắc


Từ bi và nhẫn nhục


Rèn luyện đức tính tốt


Chế phục tính xấu hung


Với mình phải chân thực


Không tự lừa dối mình


Phải từ tốn anh minh


Không tham lận mê đắm


------------------------------------


Với người nên tôn trọng


Từ, bi, hỉ , xả, chân


Lòng yêu thương từ ái


Như đối với bản thân.


Với người trên cung kính


Như chú bác mẹ cha


Với người như với phật


Như với mẹ với cha


Với người dưới hiền hòa


Không ba hoa, chèn ép


Không thái độ bề trên


Không để cho khinh nhờn


Thấy chưa phải khuyên răn


Thấy chưa biết phải dạy


Thấy sai nên chỉ lối


Thấy đúng nên khuyến khích


Làm và nói bằng tâm


Không một lời dối trá


Lời nói nhẹ mà thật


Đó tức là thương yêu


Với anh em bằng hữu


Lấy hài hòa làm trọng


Rộng rãi và thương yêu


Tìm cái tốt để học.


..........


Với người phải chân thật


Hết thảy đức tính kia


Không chân là giả dối


Chịu báo ứng gạt lừa


-----------------------------------------


Sau cùng với tất cả


Đừng tham cầu điều gì


Vì có đến có đi


Có được rồi sẽ mất


Không gì là còn mãi


Cố níu chẳng được gì


Càng sinh nhiều họa ương


Càng làm tâm khổ ải.


Vì thế luôn tự tại


Có được cũng vô thường


Thoát khỏi mọi họa ương


Thoát con đường khổ ải.