Các anh chị nào là giáo viên ,cán bộ quản lý giáo dục có
tài liệu bồi dưỡng về Chương trình giáo dục hòa nhâp cho học sinh trẻ khuyết tật
cấp trung học cơ sở hoặc cấp 1 ( theo Quyết định 49/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục) ,hoặc chỉ đường link .Xin cảm ơn trước .