Em mạo muội mở topic này để kế tiếp topic của các bác về kinh nghiệm giúp con kiếm đưộchcj bổng và du học ở nước ngoài. Giúp con thi được HB du học là bước đầu tiên trong công cuộc tiệm tiến đến thành công trong cuộc sống của con, nhưng con đường cụ thể đi đến thành công như thế nào chắc chắn rất đa dạng phức tạp. Em có may mắn được nghe nhiều chuyện về con đường thành công của du học sinh VN ở nước ngoài, nhưng em rất kém về khả năng viết, các bác cứ kể đi, có gì em sẽ dần dần nhớ ra và thêm thót.