Tôi có quan niệm không cho cháu ra ngoài đường,ngoài nhà là đúng hay sai??


Số là trong xóm tôi có 1 trẻ gái 13-14 tuổi hay xúi các trẻ nhỏ giận nhau,đánh nhau....


mỗi tối cho cháu ra trước nhà chơi 30 phút... cháu thường hay khóc tủi thân chạy về nhà.


Hạn chế cháu ra ngoài ,giải nghĩa cho cháu...khi cháu xin ra,khi cháu vâng lời...


Nay thì cháu có vẻ cằn nhằn dữ lắm. Khi nói nhẹ nhàng,khi đánh roi nhẹ mà quát to.


Không biết như thế cháu có bị ức chế tâm lý không? Ở nhà các mẹ trẻ,các con cháu có bị cấm ra đường??