Câu chuyện cho bé biết thêm về đặc điểm của một số loài vật trong tự nhiên, đặc biệt là về những loài vật nhảy cao, nhảy xa.

https://www.youtube.com/watch?v=5C9ssE5e44I&t=392s