* Mình viết bài này để giới thiệu người quen của mình đã từng thẩm mỹ tại bệnh viện thẩm mỹ Dream tại Hàn Quốc.