Lan nở hoa sáng một góc sân.

Loading interface...

Gần hơn để cảm nhận sự vui tươi của hoa nở.

Loading interface...

Hoa cười.

Loading interface...

Nhiều nụ cười.

Loading interface...

Bà xách giỏ đi chợ.

* 2 ảnh cuối bị nằm ngang, lỗi ngoài mong muốn.

Lenkeng