+ dạy co rất khó phải không


+ dạy để các con hiểu phép toán mới khó


+ đề cương nhiều bài tập, nhiều quá không tác dung khi chưa nắm cơ bản: