Trẻ nhà mình mới sinh được 2 tuần. Cháu bị vàng da sinh lý các mẹ ah.


Thấy mọi người bảo không sao. Nhưng thây nhiều người lại bảo bị nặng là cũng gay đó. Chàu nhà vẫn ăn sửa mẹ bình thường.


Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm lăm. Mong các mẹn tư vấn hộ