Trẻ gái:Tuổi


Bình thường


Suy dinh dưỡng


Thừa cân


0


3,2 kg - 49,1 cm


2,4 kg - 45,4 cm


4,2 kg


1 tháng


4,2 kg - 53,7 cm


3, 2 kg - 49,8 cm


5,5 kg


3 tháng


5,8 kg - 57,1 cm


4, 5 kg - 55,6 cm


7,5 kg


6 tháng


7,3 kg - 65,7 cm


5,7 kg - 61,2 cm


9,3 kg


12 tháng


8,9 kg - 74 cm


7 kg - 68,9 cm


11,5 kg


18 tháng


10,2 kg - 80,7 cm


8,1 kg - 74,9 cm


13,2 kg


2 tuổi


11,5 kg - 86,4 cm


9 kg - 80 cm


14,8 kg


3 tuổi


13,9 kg - 95,1 cm


10,8 kg - 87,4 cm


18,1 kg


4 tuổi


16,1 kg - 102,7 cm


12,3 kg - 94,1 cm


21,5 kg


5 tuổi


18,2 kg - 109,4 cm


13,7 kg - 99,9 cm


24,9 kgTrẻ trai:Tuổi


Trung bình


Suy dinh dưỡng


Thừa cân


0


3,3 kg- 49,9 cm


2,4 kg - 46,1 cm


4,4 kg


1 tháng


4,5 kg - 54,7 cm


3,4 kg - 50,8 cm


5,8 kg


3 tháng


6,4 kg - 58,4 cm


5 kg -57,3 cm


8 kg


6 tháng


7,9 kg - 67,6 cm


6,4 kg - 63,3 cm


9,8 kg


12 tháng


9,6 kg - 75,7 cm


7,7 kg -71,0 cm


12 kg


18 tháng


10,9 kg - 82,3 cm


8,8 kg -76,9 cm


13,7 kg


2 tuổi


12,2 kg - 87,8 cm


9,7 kg - 81,7 cm


15,3 kg


3 tuổi


14,3 kg - 96,1 cm


11,3 kg - 88,7 cm


18,3 kg


4 tuổi


16,3 kg - 103,3 cm


12,7 kg - 94,9 cm


21,2 kg


5 tuổi


18,3 kg - 110 cm


14,1 kg -100,7 cm


24,2 kg