Các bạn thân mến,Topic cũ đã vượt quá số bài quy định, mình mở phần mới cho các bạn tiếp tục tâm sự.Sau đây là link của 14 phần trước:Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 1)Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 2)Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 3)Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 4)Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 6)Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 7)Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 8)Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 9)Nhật ký ngày ... tháng... năm... (phần 10)Nhật ký ngày... tháng... năm... (phần 11)Nhật ký ngày... tháng... năm... (phần 12)Nhật ký ngày... tháng... năm (phần 13)Nhật ký ngày... tháng... năm (phần 14)


Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 15)


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android