Năm nào mình cũng chỉ thấy mấy hàng bún riêu ốc rất chán. Nhiều khi không kịp về nhà ăn cơm hay muốn ăn ngoài cho đỡ mệt mà không có hàng nào tử tế. Các mẹ có thông tin về nơi nào ăn uống ngon mà không nghỉ tết thì chia sẻ ah.