Con bảo là trước khi làm lồng đèn phức tạp sẽ làm kiểu đơn giản trước

hình ảnh