MS 02-1:


Luôn khỏe để sẵn sàng cho những chuyến đi chơi :D