==> Để xem thông tin về,


quý khách vui lòng truy cập vào website :http://batdongsan3mien.com/ để biết thêm chi tiết,


Trân trọng cảm ơn,
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Quy định về giá các loại đất


trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


áp dụng từ ngày
01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


QUY ĐỊNH


Về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019


(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND


ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)


Chương I
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


1. Quy định này quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


2. Bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:


a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;


b) Tính thuế sử dụng đất;


c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;


d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;


đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;


e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.


3. Bảng giá đất này là căn cứ để xác định giá cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.


Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể.


2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.


3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan


.


Chương II


BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT


(theo :QHKT-TP HỒ CHÍ MINH)