Dạo này có nhiều chương trình cho trẻ du học thử ở nước ngoài để tìm hiểu ngành học và môi trường sống


Mình cũng muốn cho con tham gia, nhưng ngại chi phí và sự an toàn


Các mẹ có biết chương trình nào đáng tin cậy không, giới thiệu mình nhé


Mình thấy có trang web này
http://www.habataku.com.vn/tourpage_vn.html


về du học thử Singapore và thăm NUS.


Tính đăng ký mà còn consider giá. Mọi người nghĩ em nên đi theo dạng này hay tự đi? Vì thấy khoá này còn dạy nhiều thứ khác như Robot với STEM nữa.