Mình dang dinh đăng ký đẻ ở Việt nhật nhưng chưa có kinh nghiệm j`, mẹ nào đã đăng ký rối chia sẻ cho m với. Không biết là hết bao nhiêu tiền nhỉ, dăng ký thế nào nữa. Mẹ nào dẻ ở VN rồi chia sẻ kinh nghiệm cho m với nhé.