các mẹ ơ i, có mẹ nào mang thai tu:(ạ ô ng ở khơó thị khà bứ 10 mưần th