Khi có thai đặng 7-8 tháng trở lên. Cứ đến 5 ngày hoặc 10 ngày (Tốt nhất mỗi tháng từ 3-4 lần).


Đi chợ mua một nắm lớn nhánh lẫn lá Quế thơm (Rau húng quế để ăn sống), đem về rửa sạch xắc nhỏ sao vàng khử thổ. Một đồng Bạc cũ (đồng Bạc thiệt hồi trước) chùi rửa cho sạch ten sét để chung với Quế thơm vô nồi nấu như trà quế uống suốt cả ngày.


---->Làm như trên đến khi chuyển bụng thì đẻ rất mau.