mình dự định chủ nhật này ra phòng khám 35 vạn bảo. có mẹ nào đã khám ở đó rồi truyền đạt kinh nghiệm cho minh với. về chất lượng, về bác sĩ tốt và giá cả. thông tin sớm cho minh nhé. cảm ơn các mẹ